S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
 

Podporuje mojeID

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 21,00 Kč (0,83 EUR)
skladem

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 299,00 Kč (11,76 EUR)
skladem
naše cena 790,00 Kč (31,08 EUR)
skladem
naše cena 663,00 Kč (26,09 EUR)
skladem

 


Obchodni podmínky

Obchodní podmínky CZ i SK

platné od 4.1.2018

www.MazliciOstrava.cz

Provozovatel:

Mgr.Filip Dostálse sídlem Mojmírovců 167/9, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 73189359

DIČ: CZ 8302125150

Provozovna:

Mojmírovců 167/9, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mazliciostrava.cz, www.granuleostrava.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího., bez současné fyzické přítomnosti stran, Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mazliciostrava.cz, www.granuleostrava.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.mazliciostrava.cz, www.granuleostrava.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy, umožňující uzavřít požadovaný smluvní vztah s konečným spotřebitelem. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, a to bez ohledu na právní povahu takovéto činnosti.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Při podstatném zvýšení ceny zboží má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, nezbytné k uzavření platného smluvního vztahu. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za úplné, pravdivé a správné a kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, pokud tak učiní tak výhradně na vlastní nebezpečí a náklady.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo svůj uživatelský účet zjevně zneužívá.
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, zejména z důvodů vyprodání zásob, nebo nemožností plnění. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení potvrzené objednávky.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, vč. případných nákladů na dopravu
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzené objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Objednávka zboží odlišného od nabídky, nebo objednávka s dodatkem se v celém rozsahu vylučují a nejsou považovány za řádnou objednávku zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou písemně nebo telefonicky jinak. Prodávající potvrdí doručení objednávky.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn objednávku odmítnou a kupní smlouvu neuzavřít a to zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  • Zasílání zboží na Slovensko.

Smluvní strany si pro právní vztah obsahující mezinárodní prvek sjednávají české rozhodné právo s tím, že pokud se smluvní stranou spotřebitel, rozhodné právo pro práva a povinnosti vyplvající ze smlouvy bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 - Řím I).

 1. Cena zboží a platební podmínky
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u KB (dále jen „účet prodávajícího“); v případě slovensých zákazníku na účet Unicredit bank SK•v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
  • Ceny jsou platné do vyprodání zásob a pouze při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, případně telefonicky v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb. Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, nebo byť z části spotřeboval, apod.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to v písemné formě na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy, bylo-li doručeno ve stanovené lhůtě.

 • Kupující je povinen ve lhůtě nejpozději do 14 –ti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu předmětné zboží, a prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, zkaženo, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 • V případě odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží kupující. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu (včetně poštovného uhrazeného při koupi, ale bez nákladů na poštovné vynaložených na vrácení zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení, avšak ne dříve, než mu bude zboží vráceno zpět, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Kupující je povinen vrátit zboží v původním neotevřeném obalu bez zjevného poškození a bez jakéhokoliv nakládání s obsahem dodaného zboží, jinak je povinen nést náklady na náhradu vzniklé škody.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, zkaženo, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. Přeprava a dodání zboží
  • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
  • V případě nevhodně zvoleného způsobu přepravy (zboží přesáhne hmotnost, pro kterou kupující přepravu zvolí) ze strany kupujícího je prodávající oprávněn bez předchozího upozornění způsob přepravy změnit v odpovídající.
 2. Odpovědnost za vady, záruka
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.
  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  • Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
  • Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba dodaného zboží se řídí informaci uvedenou na balení zboží, není-li uvedena tak obecně závaznými právními předpisy.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, která nebrání užívaní a na niž byl kupující upozorněn, nelze pro tuto vadu reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele MazliciOstrava.cz. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle ust. zákona č. 634/1992 Sb. Třicetidenní, ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě.

Reklamované zboží zasílejte výhradně na tuto adresu:

MazliciOstrava

Mgr. Filip Dostál

Mojmírovců 167/9

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a zpravidla jsou výlučným vlastnictvím prodávajícího, nebo je prodávající jejich oprávněným uživatelem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  • Kupující je povinen objednané zboží vyzvednou na odběrném místě či převzít od dopravce nejpozději do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k převzetí či informační SMS přepravce s časem doručení. Pokud k vyzvednutí či převzetí nedojde, má prodávající právo kupujícímu účtovat storno poplatek ve výši 200,- Kč (slovy: dvěstě korun českých) a objednávku stornovat (odstoupit od smlouvy). Jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, je prodávající prodat jiné osobě i bez dalšího upozornění.
  • Obrázky jednotlivých produktů a jejich popis mohou být orientační nebo ilustrační.
  • Spotřebitel má právo, aby případné spory z kupní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek byly řešeny mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

http://www.coi.cz, nebo také možno řešit online na např. této adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Doručování
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 3. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • V případě odchylných ujednání v kupní smlouvě a těchto obchodních podmínkách mají přednost ujednání v kupní smlouvě.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mojmírovců 167/9, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, adresa elektronické pošty info@mazliciostrava.cz, telefon 733125053
  • Prodávající je oprávněn tyto všeobecné podmínky jednostranně změnit, účinnost změny nastává jejich zveřejněním nebo dnem uvedeným. Právní účinky jednání smluvních stran se řídí datem jednání a použije se to znění všeobecných podmínek, které bylo k datu jednání účinné.
  • Případné soudní spory mezi stranami budou řešeny v rámci obecného soudnictví místně a věcně příslušným soudem podle platných a účinných procesních předpisů.
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2016 a platí pro objednávky zboží, doručené prodávajícímu po tomto datu.
 4. Věrnostní systém
  • 9.2016 jsme spustili věrnostní bodový systém, kdy za své nákupy získáváte věrnostní body a pak je můžete proměnit ve slevu přímo v některé z dalších objednávek. Při nákupu získáte za každých 10,- Kč 1 bod a za 10 bodů slevu 1,- Kč z kterékoli další objednávky. Stačí se jen zaregistrovat a sbírat body. Na přechozí nákupy není brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

 

 1. Osobní odběr zboží, zasílání zboží do ČR a SK a způsoby plateb.

Osobní odběr:

Osobní předání probíhá vždy po obdržení SMS s výzvou k odběru a je nutné objednat zboží předem

 

1) Ostrava - Mar.Hory, Mojmírovců 167/9

(budete vyzváni prostřednictvím SMS)

tel.: 730 511 389

Pracovní doba:

Po 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Út 9:00-12:00 a 13:00-17:00

St 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Čt 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Pá 9:00-12:00 a 13:00-17:00

So, Ne, státní svátky: zavřeno

 

Způsoby plateb:

Převodem na účet...............0,- Kč (po obdržení objednávky zašleme fakturu s údaji potřebnými k převodu, jakmile obdržíme peníze na účet, zásilku odešleme)

Platba v hotovosti...............0,- Kč

Platba platební kartou..........0,- Kč

 

 

2) Orlová (důl Fučík 5 - Žofie), Těšínská 1317

Po-Čt 15:00-20:00h

(budete předem kontaktováni)

 

Způsoby plateb:

Převodem na účet  .............0,- Kč (po obdržení objednávky zašleme fakturu s údaji potřebnými k převodu, jakmile obdržíme peníze na účet, zásilku odešleme)

Platba v hotovosti ..............0,- Kč ( do hodnoty objednávky 200,- Kč zpoplatněno 15,- Kč)

 

Pro bližší informace volejte: 733 125 053

 

 

Uloženka - HeurekaPoint a Uloženka Partner pro CZ i SK:

Osobní odběr na výdejních místech Uloženka - HeurekaPointa a Uloženka partner. Jednotlivé pobočky s otevírací dobou a jejich výběr se objeví v závěru objednávky. Tato možnost osobního odběru je omezena hmotností objednaného zboží, a to do 20 kg včetně obalového materiálu. Po předání na sběrném místě Uloženka Vám bude odeslán mail od nás i od Uloženka.cz.

 

Uloženka - HeurekaPoint CZ, SK:

 

Osobní odběr Uloženka ............... 45,- Kč

 

Způsoby plateb:

dobírka..................................25,-Kč

převodem ...............................0,- Kč

 

Pobočky Uloženka - Heureka point CZ, SK:

SK

Bratislava, Nobelovo námestie 5

CZ


Brno, Václavská 237/6, areál ICB vchod č. 9
České Budějovice, Novohradská 736/36
Liberec (NC Géčko), Sousedská 599
Olomouc, Myslbekova 429/9
Plzeň, Koterovská 2039/114
Praha 1 (OD Bílá Labuť), Na Poříčí 23
Praha 4, 5. května 1109/63
Praha 7 - Holešovice, Argentinská 286/38
Praha 9, Kolbenova 931/40b
Rudná u Prahy, K Vypichu 1087 (hala 5)
Ústí nad Labem, Dlouhá 1/12
Zlín, J. A. Bati 5645 (Budova 51)

 

Uloženka Partner CZ, SK:

 

 Osobní odběr Uloženka ............... 95,- Kč

 

Způsoby plateb:

dobírka..................................25,-Kč

převodem ...............................0,- Kč

 

Všechny pobočky a výdejní místa Uloženka Partner naleznete zde.

 

 Rozvoz:

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Doprava zdarma je vždy v rámci prvního možného rozvozu. Pokud se doručení opakuje, poté bude doprava účtována dle běžných cen, v případě, že nebudeme včas informování nebo po předchozí domluvě řidič dojede na místo  a nikdo tam nebude, aby balíček převzal popř. zaplatil. Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt na našeho řidiče: 792 479 382

 

Dovozy jsou realizovány v době 14-18h.

TRASA 1: (abecedně) objednávky do 500,- ... 55,-; nad 500,- ... 35,-; nad 1.649,- ZDARMA
Ostrava - Antošovice, Bártovice, Bělský Les, Dubina, Heřmanice, Hošťálkovice, Hrabová, Hrabůvka, Hrušov, Hulváky, Koblov, Krásné Pole, Kunčice, Kunčičky, Lhotka, Ludgeřovice, Mar.Hory, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava, Muglinov, Nová Bělá, Nová Ves, Petřkovice, Plesná, Polanka, Poruba, Proskovice, Přívoz, Pustkovec, Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Šenov, Třebovice, Vítkovice, Vratimov, Vřesina, Výškovice, Zábřeh

TRASA 2: (abecedně) objednávky do 500,- ... 75,-; nad 500,- ... 55,-; nad 1.649,- ZDARMA
Albrechtice, Bludovice, Bohumín, Darkovice, Děhylov, Dětmarovice, Dolní Datyně, Dolní Lhota, Dolní Lutyně, Doubrava, Havířov (všechny části), Hlučín, Horní (Dolní,Prostřední) Bludovice, Horní (Prostřední i Dolní) Suchá, Jistebník, Kaňovice, Karviná, Klimkovice, Koblov, Markvartovice, Orlová, Petřvald, Pudlov, Rychvald, Skřečoň,  Stonava, Šilheřovice, Těrlicko, Václavovice, Velká Polom, Vrbice, Žermanice, Životice

TRASA 3: (abecedně) objednávky nad 500,- ... 75,-; nad 1.649,- ZDARMA
Albrechtičky, Bílovec, Bílov, Bítov, Bravantice, Brušperk, Čavisov, Dolní Lhota, Dobrá, Fryčovice, Frýdek-Místek, Hať, Horní Lhota, Jistebník, Krmelín, Kateřinky,Kyjovice, Mošnov, Olbramice, Paskov, Petřvald u Mošnova, Paskov, Příbor, Řepiště, Sedlice, Sedliště, Skotnice, Stará Ves, Staříč, Studénka, Sviadnov, Těškovice, Tísek, Trnávka, Velká Polom, Velké Albrechtice, Zbyslavice, Žabeň

 

Způsoby plateb:

Převodem na účet  .............0,- Kč (po obdržení objednávky zašleme fakturu s údaji potřebnými k převodu, jakmile obdržíme peníze na účet, zásilku odešleme)

Platba v hotovosti ..............0,- Kč

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

ROZVOZY

Rozvozy jsou uskutečňovány do tří pracovních dnů (ve většině případů druhý pracovní den, při platbě převodem na účet je lhůta počítána od přijetí platby na účet) Rozvážíme denně v závislosti na skladovosti zboží a termínu doručení objednávky. Doručujeme v odpoledních hodinách od 14h. Informace o hodině dodání bude zaslána SMS v den doručení během dopoledne.

 

Kurýrní služba (objednávky do 1.649,-, mimo TRASU 1, 2, 3)

do 50kg.......79,- Kč

 

Způsoby plateb:

dobírka........25,-Kč

převodem ....0,- Kč

 

Nad 1.649,- s DPH doprava zdarma (dobírka - způsob platby - je zpoplatněn 25,- Kč )

Zasílání do ČR výhradně prostřednictvím kurýrní služby GEIS při objednávce nad 1.649,- Kč nebo u produktů, které v sobě zahrnují DOPRAVU ZDARMA. Zde je dobírka zpoplatněna 25- Kč

-den před doručením Vám bude odeslána SMS a email s informacemi o balíku a v den doručování obdržíte SMS s přibližných časem doručování

 

Kurýrní služba na Slovensko:

do 40kg.......149,- Kč

 

Způsoby plateb:

dobírka.........25,- Kč

převodem.......0,- Kč

 

Kurz:dle aktuálního kurzu ČNB. Více zde.

 

Na tento způsob dopravy se nevztahuje doprava zdarma.

 

-den před doručením Vám bude odeslána SMS a email s informacemi o balíku a v den doručování obdržíte SMS s přibližných časem doručování

 

Česká pošta (pouze pro objednávky do 1.649,-, mimo TRASU 1, 2, 3)

Balík do ruky do 30kg.........119,- Kč

Balík na poštu do 30kg........95,- Kč

 

Způsoby plateb:

dobírka.........25,- Kč

převodem.......0,- Kč

 

-den před doručením Vám bude odeslána SMS a email s informacemi o balíku a v den doručování obdržíte SMS s přibližných časem doručování

 

 

Doprava zdarma:

Zasílání do ČR výhradně prostřednictvím kurýrní služby GEIS při objednávce nad 1.649,- Kč nebo u produktů, které v sobě zahrnují DOPRAVU ZDARMA. Zde je dobírka zpoplatněna 25- Kč

V rámci Ostravy a přilehlého okolí našim rozvozem. Zde není dobírka zpoplatněna.

 

Způsoby plateb:

dobírka.........25,- Kč

převodem.......0,- Kč

 

Vyhrazujeme si právo změnit variantu poštovného a způsob platby při chybném zadání zákazníkem do objednávky bez předchozího oznámení.

 

 

ODc3ZD